Eurocash gul och blå flaggor som vajar i vinden mot blå himmel. Eurocash gul och blå flaggor som vajar i vinden mot blå himmel.

Etiska förhållningsregler

Axfoods uppförandekod innehåller krav på leverantörer, medarbetare och samarbetspartners. Den baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Axfoods alla affärer och relationer ska präglas av god affärssed och hög etik. Uppförandekoden vägleder koncernens agerande och innehåller information om Axfoods ståndpunkter när det gäller:

  • Lagkrav
  • Förhållanden på arbetsplatsen såsom fackföreningsfrihet, barnarbete, säkerhet och diskriminering
  • Miljö- och djurskydd
  • Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället
  • Mutor och korruption

Uppförandekoden ses över årligen och uppdateras vid behov.

Ladda ner Axfoods etiska förhållningsregler